Adoptievoorwaarden 


De adoptant verbindt zich tot naleving van de volgende voorwaarden;

#1. De adoptant zal elke adreswijziging doorgeven aan de chipregistratie.

#2. De adoptant zal een medewerker van vzw HELLO KATty ten allen tijde en zonder voorafgaande afspraak steeds toelaten in zijn woning, zodat de gezondheid en de verzorging van de kat gecontroleerd kan worden. Bij verwaarlozing of twijfel kan de vzw HELLO KATty in het belang van de kat, de kat terug opeisen.

#3. Het naleven van de wet van 14/08/1986 i.v.m. dierenwelzijn en -bescherming en alle hierop volgende wetgevingen omtrent dierenwelzijn en -bescherming: onder meer door alle nodige maatregelen te nemen m de kat in overeenstemming met zijn aard, zijn fysiologische en ethologische behoefte, zijn gezondheidstoestand en zijn graad van ontwikkeling de nodige huisvesting, aangepaste voeding, vacht- , algemene en medische verzorging te verschaffen.

#4. De adoptant zal de kat onder geen enkele voorwaarde gebruiken om mee te kweken, noch professioneel, noch als hobby. Indien de kat bij adoptie nog niet is gesteriliseerd (uitzonderlijk), dan dient dit ten laatste op een leeftijd van 6 maanden te gebeuren. Een sterilisatie/castratie attest, meegegeven door vzw HELLO KATty, moet dan ingevuld terugbezorgd worden aan de vzw HELLO KATty. Bij niet naleving van het onvruchtbaar maken binnen de 6 maanden zal een boete van 250 euro worden opgelegd. Indien de kattin toch kittens werpt, moet de vzw HELLO KATty hiervan ONMIDDELLIJK op de hoogte worden gebracht. De adoptant zal slechts over deze kittens kunnen beschikken, mits zij onder toezicht van vzw HELLO KATty worden gechipt en gesteriliseerd voorafgaande aan herplaatsing (elke eigenaar wettelijk verplicht). De gemaakte sterilisatiekosten en chipkosten zijn voor rekening van de eigenaar.

#5. Indien de kat vermist raakt dient de adoptant dit verlies binnen 24 uur bekend te maken bij de politie gesitueerd op de locatie waar de kat vermist raakte, alsook aan het asiel op diezelfde locatie en aan onze vzw HELLO KATty.

#6. De geadopteerde kat zal de eerste 2 á 3 maanden binnen gehouden worden om de kat te laten wennen aan de nieuwe omgeving en ervoor te zorgen dat de kat haar weg terug huiswaarts zal vinden nadat ze buiten gelaten werd.

#7. De adoptant is vanaf de ondertekening van huidige overeenkomst verantwoordelijk voor de kat, als ook burgerlijk aansprakelijk t.a.v. derden, overeenkomstig art. 1385 B.W.; en zal de nodige schikkingen treffen om de aansprakelijkheid t.a.v. derden te verzekeren. De vzw HELLO KATty kan niet aansprakelijk gesteld worden in geval de kat iemand verwondt, ziekte of schade veroorzaakt, noch naar derden toe (mens of dier), noch naar de adoptant zelf toe.

#8. De adoptant kan de vzw HELLO KATty niet verantwoordelijk stellen in geval van ziekte of dood van de kat.

#9. Indien besloten wordt om de kat niet langer te houden, moet vzw HELLO KATty per direct in kennis worden gesteld om samen overleg te plegen over wat de beste manier van herplaatsing is. De kat mag in geen enkel geval doorgegeven/doorverkocht worden aan derden zonder overleg met vzw HELLO KATty. Indien wij niet in kennis zijn gesteld van herplaatsing heeft vzw HELLO KATty het recht om een boete op te leggen van €250,-.

#10. Uiterlijk een week na het overlijden van de geadopteerde kat dient de vzw HELLO KATty hiervan op de hoogte te worden gebracht.

#11. Soms kan het voorkomen dat er kittens van de opvang naar de andere opvang worden doorgeschoven, dit kan meerdere redenen bevatten en is altijd in belang van onze kittens. U zult hierover op de hoogte worden gebracht.

#12. Indien er een gevonden kat wordt geadopteerd en de rechtmatige eigenaar zich binnen de wettelijke termijn van vijftien dagen meldt bij vzw HELLO KATty en vzw HELLO KATty de rechtmatige eigenaar geschikt acht om opnieuw voor de kat te zorgen moet de nieuwe adoptant de kat teruggeven. De adoptant krijgt in dit geval het adoptiegeld terug.

#12.1 De teruggevonden eigenaar van de vondeling dient de volledige adoptiekosten te betalen om de kat mee naar huis te mogen nemen, aangezien vzw HELLO KATty verplicht is elke kat te steriliseren en te chippen alvorens deze de deur verlaat.

Specifieke opmerkingen:

VZW HELLO KATTy zal de geadopteerde kat kunnen terugnemen indien er aan de onderstaande voorwaarden is voldaan:

- De geadopteerde kat moet binnen vijf dagen zijn teruggebracht. VZW HELLO KATty

zal dan €50,- van de adoptiekosten inhouden, het resterende bedrag zal men terug

krijgen. Brengt de adoptant de kat binnen 1 maand pas terug, dan ontvangt hij niets van

het betaalde adoptiegeld. Indien de kat later wordt aangeboden geldt artikel 9, terug te

lezen in bovenstaande adoptievoorwaarden.

- De kat is vergezeld van de geldige identificatiepapieren, een volledig ingevulde en

ondertekende kopie van het adoptiecontract bij ons en een geldig inentingsboekje.

- De kat is goed verzorgd (gezondheid, medische verzorging, vachtverzorging.)

-Onze katten/kittens kunnen getest worden op Fiv (Kattenaids) en Felv (Leucose), door bloedafname. Dit is dus niet standaard en ook niet in de prijs inbegrepen!
Dit is het particuliere tarief voor adoptanten die dit graag willen laten testen. De prijs voor de bloedname en de test komt op €50-, voor samen.